Guitars

Forum ♪ JAMM (F♪JAMM) - 

Neobavezne glazbene svirke

Ako ste ljubitelj glazbe, a uz to i volite svirati na nekom instrumentu, velika je vjerojatnost da niste svirali vrlo često u posljednje vrijeme ... posebno ne s drugim ljudima koji dijele sličan interes. Mnogi od nas jako vole glazbu, čak i znaju svirati instrument ili vole pjevati - ali sviraju ili pjevaju rijetko, ako uopće ulove vremena za to. Međutim, svi znamo koliko nam radosti donosi stvaranje harmonije zvuka s prijateljima; To je jedan od najlakših načina za zabavu, opuštanje i podizanje duhovnih obzora.

Možda ste već svirali na nekim jam sessionima ili ste ih posjetili. Sviranje u jamming okruženju može biti odličan način da upoznate kolege glazbenike, steknete više scenskog iskustva, čujete nove načina sviranja, naučite svirati različite vrste glazbe i zabavite se!

Zato smo mi u Glazbenom forumu (nekoliko glazbenih ovisnika koji volimo neobavezne svirke :) shvatili da bi bilo lijepo organizirati redovnu večer za zabavu na kojoj bismo se mogli opustiti zajedno s drugim glazbenim entuzijastima, malo zasvirati i napuniti naše glazbene baterije: i tako je Forum ♪ JAMM bio rođen.

Razina sviranja:

F ♪ JAMM svirka ima razinu na kojoj može funkcionirati većina svirača koji dođu na svirku. U principu se fokusiramo na amaterske svirke gdje je dovoljno osnovno glazbeno znanje i gdje se može uklopiti bilo koji instrument, nesmetano i bez pritiska. Nemamo vrste jam svirki u kojima se čak i iskusni profesionalci ustručavaju upustiti zbog pretpostavljene 'potrebne' razine virtuoznosti ...

Jamming repertoar 

Na F♪ JAMM svirkama  sviramo jednostavne, tri / četiri akordne pjesme i izbjegavamo „jambustere“ (komplicirane pjesme, pjesme koje poznaje vrlo malo ljudi, pjesme koje imaju mnogo teških i zahtjevnih vokalno / instrumentalnih dijelova).

Akordi G, C, D, A primjer su jednostavnih akorda koje preferiramo u našim jamming svirkama. Napominjemo da se mi ne pridržavamo strogo tonaliteta izvorne pjesme. Ključ/tonalitet prilagođavamo vokalu koji imamo u toj jamming svirci. Mnoge pjesme, rock, rockabilly, Americana i bluegrass sastoje se od samo tri akorda, a mnoge od tih pjesama su poznate kao standard, tako da za početni dio svirke kada "stvaramo kemiju" uvijek započinjemo s ovim standardnim izborom repertoara. Provjerite koje su pjesme na "stvaranju kemije" sljedeće zakazane jamming svirke ... i isprobajte ih kod kuće za lakše i brže kombiniranje i eventualnu prilagodbu tonalitetu vašeg instrumenta!

Glavni cilj F♪ JAMM svirke je jednostavno osigurati da jammer-i izvuku harmoniju i gušt iz zajednički provedenog vremena, svirajući glazbu s drugim ljudima i svodeći ozljede i uhićenja na minimum :).

 

Ozvučenje:

Usredotočujemo se na akustično sviranje, ako je moguće.

To znači da obično ne uključujemo u struju instrumente koji dobro zvuče i bez opsežnog zvučnog sustava (npr. Ritam gitara, klarineti, saksofoni itd.). Za ostale instrumente (bas gitara, solo gitara itd.) imamo na raspolaganju ozvučenje i mikser - nema potrebe za donošenjem Vaše opreme. Njegujemo filozofiju „Manje je više“ i za ove seanse izbjegavamo veliku uporabu pedala, pojačala i efekata.

 

Koliko često se održavaju jamming svirke?

Jamming svirke organiziramo prema dostupnosti prostorija Glazbenog foruma, jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca. Provjerite raspored održavanja svirki klikom na ovu poveznicu sa najavama.

Bonton za Jamming (Jammiquette)

Iako je cilj F ♪ JAMM svirki u biti prilično neformalan, postoji nekoliko nepisanih pravila (međutim, u našem slučaju su napisana :)

Ova vrsta bontona osigurava da:

a) stvari idu glatko;

b) svaki sudionik zasja u punom sjaju;

c) se publika dobro zabavi;

d) glazba koja se zajednički stvori preraste u nešto veće od zbroja prisutnih glazbenika i njihovog ega;

e) se pokaže respekt prema svima

f) se svi sudionici lijepo zabave i otiđu na kraju večeri osjećajući se dobro

 

Molimo pročitajte Jamiquette koji prakticiramo u našim  F♪JAMM svirkama.

Performing

If you're an enthusiastic music lover and you like playing music on some instrument it is likely that you have not done it a while….esspecially not with other people who share the simmilar interest. Many of us really loves music, even knows how to play an instrument or likes to sing—but plays or sings infrequently, if at all.

However, we all know how much joy making music with friends brings to us; It is one of the easiest ways to entertain yourself and uplift your spirit.

Chances are that you've probably played on some jam sessions or have visited them. Playing in a jam session can be a great way to meet fellow musicians, get more stage experience, make yourself heard, learn how to play different kinds of music, and have tons of fun!

That is why we (several music junkies :) realised that it would be nice to organise a regular jamming evening where we could relax together with other enthusiasts, play (music) along and charge our musical batteries: thus the Forum♪JAMM  was born.

Level of music playing:

Every Forum♪JAMM  venue has the level at which the majority of the jamming players can function. In principle, we are focusing on the amateur level sessions where even a basic musical profeciency and any instrument would go along smoothly and without pressure.

We do not have kind of the jam sessions where even seasoned pros are hesitant to step in because of the perceived 'required' level of musicianship…. 

 

Jamming songs

We urge Forum♪JAMM folks to play simple, three/four chord songs and we avoid “jambusters” (complicated songs, songs known by very few people, songs having many difficult and demanding vocal/instrumental parts). G, C, D, A or similar keys (Major or minor) are example of simple keys. Please note that we do not strictly adhere to the key of original song. We adapt a key to a vocal that we have in a jamming session. Many country, rock, rockabilly, Americana and bluegrass songs are comprised of just three chords, are very much known by many musicians as a standard so that is why, for the “Chemistry part”  we always start with this standard choice of jamming repertoar. Please check what songs are on the „Chemistry part“ of the next scheduled session…try it at home for easier and faster blending and eventual adaptation of a key of your intended solo part J !

The main goal of Forum♪JAMM jamming is simply to make sure that jammers get the most enjoyment out of it, playing music with other people and to keep injuries and arrests to a minimum :).

 

Sound system:

We focus on acoustic unplugged playing, if possible.

It means that usually we do not plug-in instruments that sound well also without extensive sound system (e.g. rhythm guitar, clarinets, saxophones etc.).

For other instruments (bass guitar, solo guitar etc.) we have available sound system and mixer -  no need to bring your machinery. We nurture the philosophy „Less is more“ and for this sessions we avoid extensive usage of pedals, amplifiers and effects.